Chi tiết sách "Giải thích kinh Quán vô lượng thọ Phật (Quán vô lượng thọ Phật kinh nghĩa sớ)"


Mã sách

VKG 0062


Tên sách

Giải thích kinh Quán vô lượng thọ Phật (Quán vô lượng thọ Phật kinh nghĩa sớ)


Thể loại

Kinh giảng


Tác giả

Nguyên Chiếu


Dịch giả

Chính Trang, Giác Vân, Nguyên Chơn


Nhà xuất bản

Tôn Giáo


Năm xuất bản

2009


Số lượng

3

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang