Chi tiết sách "Khảo cứu từ điển song ngữ Hán Việt Đại Nam quốc ngữ"


Mã sách

VVNCHN 0029


Tên sách

Khảo cứu từ điển song ngữ Hán Việt Đại Nam quốc ngữ


Thể loại

Nghiên cứu hán nôm


Tác giả

Lã Minh Hằng khảo-phiên-dịch-chú


Dịch giả

chưa xác định


Nhà xuất bản

Đạ Học Quốc Gia Hà Nội


Năm xuất bản

2013


Số lượng

2

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang