Chi tiết sách "Truyện Kiều đối chiếu chữ Nôm - Quốc ngữ"


Mã sách

VNNCHN 0025


Tên sách

Truyện Kiều đối chiếu chữ Nôm - Quốc ngữ


Thể loại

Nghiên cứu hán nôm


Tác giả

Vũ Văn Kính


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Viện Bảo Tàng Lịch Sử TP. HCM


Năm xuất bản

1993


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang