Chi tiết sách "Pháp bảo đàn kinh"


Mã sách

VKINH 0063


Tên sách

Pháp bảo đàn kinh


Thể loại

Kinh


Tác giả

chưa xác định


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

không có


Năm xuất bản

1972


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang