Chi tiết sách "Phong trào chấn hưng Phật giáo Tư liệu báo chí Việt Nam từ 1927 - 1938"


Mã sách

LDVNPG 0271


Tên sách

Phong trào chấn hưng Phật giáo Tư liệu báo chí Việt Nam từ 1927 - 1938


Thể loại

Phật giáo


Tác giả

Nguyễn Đại Đồng, Nguyễn Thị Minh


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Tôn Giáo


Năm xuất bản

2008


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang