Chi tiết sách "Lăng già đại thừa kinh"


Mã sách

VKINH 0372


Tên sách

Lăng già đại thừa kinh


Thể loại

Kinh


Tác giả

không có


Dịch giả

Thích Chơn Thiện, Trần Tuấn Mẫn


Nhà xuất bản

TP.HCM


Năm xuất bản

1998


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang