Chi tiết sách "Tích truyện đức từ thị Quán Thế Âm"


Mã sách

VSUTR 0045


Tên sách

Tích truyện đức từ thị Quán Thế Âm


Thể loại

Sử truyện


Tác giả

Thích Tâm Hòa


Dịch giả

không có


Nhà xuất bản

Tôn Giáo


Năm xuất bản

2006


Số lượng

4

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang