Chi tiết sách "Kịch"


Mã sách

VNCVH0242


Tên sách

Kịch


Thể loại

Nghiên cứu văn học


Tác giả

Bowcna So


Dịch giả

Bùi Ý, Nguyễn Vĩnh, Nhữ Thành


Nhà xuất bản

Văn Học


Năm xuất bản

1975


Số lượng

1

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang