Chi tiết sách "Lịch sử Phật giáo Đàng Trong"


Mã sách

VVLSPG 0021


Tên sách

Lịch sử Phật giáo Đàng Trong


Thể loại

Lịch sử Phật giáo


Tác giả

Nguyễn Hiền Đức


Dịch giả

chưa xác định


Nhà xuất bản

TP. HCM


Năm xuất bản

1995


Số lượng

3

Phòng đọc Thư Viện Huệ Quang